Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

СТАНОВИЩА АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДАВАНЕ НА ОПИТ И/ИЛИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ДАМТН“ В 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата: 2019-10-25 16:36:12
№ 92-01-11/25.10.2019

Описание:

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Обявяваме, че обществена  поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и предаване на опит и/или добри практики за служители на ДАМТН“ в 3 обособени позиции по проект: “Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите от надзорните и контролни органи в  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ с обща прогнозна стойност 84 682, 80 (осемдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и два лева и 80 стотинки) ще бъде възложена в съответствие с разпоредбата на чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), която дава право на възложителите да възлагат обособени позиции по реда, валиден за  индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.

Предвид това обособена позиция № 1 с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по стандарт БДС EN ISO 14731:2019 с прогнозна стойност 13 333,33  (тринадесет хиляди триста тридесет и три лева и 33 стотинки) лв. без ДДС, което представлява 15,75% от общата стойност на поръчката ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП.

            Остатъчната стойност по поръчката в размер на 71 349,47 (седемдесет и една хиляди триста четиридесет и девет лева и 47 стотинки) лева без  ДДС ще бъде възложена по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка, а именно – чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

 

 Документи
40192019251610_Dokumentacia.pdf
43422019251610_Tech. Specif. - Priloj 1.docx
43532019251610_EEDOP.docx
44202019251610_espd-request ОП2.pdf
44262019251610_espd-request ОП2.xml
44322019251610_README 2.txt
44372019251610_espd-request ОП 3.pdf
44412019251610_espd-request ОП 3.xml
44462019251610_README 3.txt
48142019251610_Prilojenia ot 3-8.docx
48412019251610_Reshenie A -706.fed
49342019251610_Obyavlenie 92-01-11.pdf

ПубликацияДата
Протокол 1 2019-11-22 16:36:00
Протокол 2 2019-12-02 16:47:00
Съобщение 2019-12-02 16:48:00
Протокол 3 2019-12-06 10:37:00
Решение 2019-12-06 10:39:00
Договор ОП 2 2020-01-13 15:33:00
Договор ОП3 2020-01-13 16:02:00
Обявление за възложена поръчка 2020-01-13 16:04:00
Обявление за приключил договор - ОП2 2020-02-25 17:03:00
Обявление за приключил договор ОП3 2020-02-25 17:05:00

<-- Обратно към поръчки